Indicaziuns giuridicas

Cun utilisar e/u telechargiar infurmaziuns, software e documents da la pagina-web da Pro Infirmis dais Vus explicitamain Voss consentiment a las suandantas cundiziuns:

 

Nagina purschida/exclusiun da la garanzia

L'intent da las paginas-web è d'intermediar infurmaziuns davart Pro Infirmis sco era davart ses servetschs e products. Ellas na preschentan nagina purschida en il senn giuridic. Las paginas-web èn vegnidas elavuradas tenor meglier savair, nus na surpigliain dentant nagina garanzia che infurmaziuns, software, documents u autras indicaziuns sajan senza sbagls, actuals e cumplets.

 

Exclusiun da responsabladad

Nus n'essan en nagin cas responsabels per eventuals donns directs u indirects e donns consecutivs che resultan dal diever da software, d'infurmaziuns e da material da nossas paginas-web u tras l'access via colliaziuns ad autras paginas-web. Nus na surpigliain nagina garanzia che infurmaziuns, software, documents u autras indicaziuns ch'èn accessiblas via ina da las paginas-web èn libers da virus u d'autras cumponentas nuschaivlas. 

 

Protecziun e segirtad da datas

Mintga giada ch'ins tradescha online infurmaziuns persunalas, succeda quai sin atgna ristga. Nus protegin datas persunalas cun agid da mesiras adequatas durant ch'ellas vegnan transmessas ed arcunadas. Las datas na vegnan, sch'i na vegn betg inditgà insatge auter, betg dadas vinavant a terzs.

Al reglament davart la protecziun da datas

 

Dretg d'autur

Il cuntegn da nossas paginas-web è protegì cun ils dretgs d'autur. Igl è en mintga cas scumandà da midar las paginas. Plinavant èsi scumandà da reproducir, sa colliar cun in link u utilisar ils cuntegns per intents publics u commerzials senza nossa conferma en scrit precedenta. Sche Vus telechargiais software e/u autras infurmaziuns u faschais midadas en in'autra moda, restan tut ils dretgs da proprietad tar nus. Il num Pro Infirmis e las cumponentas dal logo èn marcas protegidas. Nus n'essan betg ils possessurs da tut las marcas che vegnan numnadas en las infurmaziuns, ils documents e las indicaziuns sin nossas paginas-web.

 

Midadas/cumplettaziuns da las determinaziuns

Questa paginavegn adattada da temp en temp a las pli novas cundiziuns giuridicas. Nus resalvain il dretg da cumplettar nossas paginas-web, da midar infurmaziuns u da las stizzar da tut temp. Consultai p.pl. mintgamai questa pagina, cura che Vus visitais ina da nossas paginas-web.

 

Funcziuns da terzas partidas

Cun nossas paginas èn colliadas funcziuns da las suandantas interpresas: Google Inc. (Google Analytics, Google AdWords Conversion-Tracking), Facebook Inc., Twitter Inc. (Social Plugins resp. funcziuns da Share) e Capture Meida AG (fusedeck), RaiseNow AG (pajament electronic), Inxmail GmbH (newsletter), JCS Software AG (escada, administraziun da curs dal club da furmaziun).

 

Google Analytics

Questa pagina-web utilisescha Google Analytics, in servetsch d'analisa-web da la Google Inc. («Google»). Google Analytics nizzegia uschenumnads «cookies», datotecas da texts che vegnan memorisadas sin Voss computer e che pussibiliteschan d'analisar Vossa utilisaziun da la pagina-web. Las infurmaziuns davart Vossa utilisaziun da la pagina-web (incl. Vossa adressa IP), generadas cun agid dals cookies, vegnan transmessas ad in server da Google en l'USA e memorisadas là. Google vegn a nizzegiar questas infurmaziuns per evaluar Vossa utilisaziun da la pagina-web, per far rapports davart las activitads da la pagina-web per ils gestiunaris da la pagina-web e per furnir ulteriuras prestaziuns colliadas cun il diever da la pagina-web e da l'internet. Google dat eventualmain vinavant questas infurmaziuns a terzs, premess che quai saja prescrit legalmain u uschenavant che terzs elavuran questas datas per incumbensa da Google. Google na vegn en nagin cas a metter en connex Vossa adressa IP cun autras datas da Google. Vus pudais impedir l'installaziun dals cookies cun il parameter correspundent da Vossa software dal navigatur. Nus faschain dentant attent Vus che Vus na pudais en quel cas eventualmain betg trair a niz tut las funcziuns da questa pagina-web. Utilisond questa pagina-web giais Vus d'accord cun l'elavuraziun da Vossas datas generadas tras Google en la moda e maniera descritta e per l'intent numnà survart.

Facebook

Nus utilisain sin nossa website l'uschenumnà pixel da Facebook. Uschia po Facebook definir las visitadras ed ils visitaders da nossa purschida sco gruppa en mira per visualisar inserats. Pro Infirmis nizzegia il pixel per la perscrutaziun dal martgà e per mussar sin Facebook annunzias a las utilisadras ed als utilisaders che han mussà interess per nossa purschida en l'internet. Sche Vus na vulais betg vegnir registrà dal pixel da Facebook, pudais Vus inditgar quai sin https://www.facebook.com/settings.

 

Newsletter

Nossa newsletter infurmescha regularmain davart temas actuals. Sche Vus ans dais Voss consentiment sin nossa pagina-web u cun daventar commember promotur, nizzegiain nus Vossa adressa dad e-mail per trametter la newsletter. Las datas na vegnan betg dadas vinavant a terzs. Vus pudais desdir la newsletter da tut temp. Ina colliaziun a la pagina correspundenta chattais Vus a la fin da mintga newsletter. Per pudair furnir a Vus purschidas e cuntegns adattads, vegnan registrads Voss clics sin la newsletter. Per analisar quels vegnan las datas d'utilisaziun resumadas ed anonimisadas, uschia ch'ins na po betg pli colliar las datas rimnadas cun in'adressa dad e-mail specifica. Las infurmaziuns che sa resultan da l'analisa duvrain nus per intents statistics. Ellas ans permettan d'optimar cuntinuadamain nossa newsletter. 

 

Formulars/registraziun

En noss formulars (p.ex. annunzia per il club da furmaziun, registraziun per la cussegliaziun online) dumandain nus datas persunalas. Questas datas nizzegiain nus mo per l'intent inditgà ed en la dimensiun necessaria per porscher noss servetschs da cussegliaziun u per administrar ils curs. Ils cuntegns dals formulars emplenids van a las partiziuns responsablas e na vegnan en nagin cas transmess a terzs.


Pe da pagina

ensi